Adatkezelési tájékoztató

Az adatvédelem kiemelten fontos vállalkozásunk számára.
Személyes adatainak feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A magyar tulajdonú Coventry House Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket megad nekünk, és ez a vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 • Cégnév: COVENTRY HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-107928
 • Adószám: 11936921-2-03
 • Statisztikai számjel: 11936921-8559-113-03
 • Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás (8559 ’08)
 • Hivatalos képviselő és tisztsége: Berényi Milán, ügyvezető

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

 • Email cím: info@coventry.hu
 • Telefonszám: +36 76 900 160
 • Személyes ügyfélszolgálat: 6000 Kecskemét, Budai u. 1. (K 8:00-12:00, Cs 12:00-16:00)

 

Mely jogszabályok szolgálják az adatkezelés alapját?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

Hol tároljuk és ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Adataid soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás (például tanfolyamok, nyelvvizsgák) lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább. Személyes adatainak védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataidhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek hozzá.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Adatfeldolgozók

Alább az egyes adatfeldolgozók részletes adatait találja meg.

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc.
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452
Telefonszám: +1650 6187714
Weboldal: www.facebook.com

GLS
Csomagkézbesítő szolgáltatás
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzék-szám: 13-09-111755
Telefonszám: +36 29 88 66 70
Weboldal: www.gls-hungary.com

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about

Könyvelő
Számlák, teljesítésigazolások és hasonló bizonylatok
„CAR and GAS” Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Tinódi utca 27. I. em. 3.
Adószám: 20474825-2-03
Telefonszám: +36 76 491 318

Magyar Hosting
Tárhely szolgáltatás
Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Weboldal: www.mhosting.hu

Microsoft SharePoint
Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás
Microsoft Corporation
Székhely: 6399 One Microsoft Way Redmond, WA 98052, United States
Telefonszám: +1 800 642 7676
Weboldal: www.microsoft.com

SchoolDrive
Képzések adminisztrációjára és számlázásra szolgáló felhő szolgáltatás
Solware Kft.
Székhely: 1214 Budapest, Szabadság u. 51.
Adószám: 12384114-2-43
Telefonszám: +36 28 516 020
Weboldal: www.schooldrive.net

OTP Bank
Bankszámla szolgáltatások
OTP Bank Nyrt.
Székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Nádor u.16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Telefonszám: +36 1 3 666 666
Weboldal: www.otpbank.hu

 

Mik az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai?

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a saját megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem közvetlenül Ön adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, az Ön személyes adataival kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulást, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: Ha úgy gondolja, hogy vállalkozásunk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, kérünk, lépjen velünk kapcsolatba! Emellett joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
 • Honlap: www.naih.hu
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus formában, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

 

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A www.nyelvimegoldasok.hu honlapon való böngészéskor elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyezünk el a számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

A cookie-k beállítását a saját böngészőjében módosíthatja. A cookie-kat bármikor törölheti (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb böngészővel blokkolhatja is az elhelyezésüket. Eben az esetben azonban a honlapunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. A cookie-k törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org (angol nyelvű) oldalon vagy a leggyakrabban használt böngészőkre vonatkozóan az alábbi linkeken:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Edge
Opera

 

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel – új Felnőttképzési törvény szerinti engedélyezett képzés – engedélyszám: E/2020/000005

Amennyiben olyan támogatott képzésen vesz részt, amely állami vagy Európai Uniós forrásból valósul meg és a képző a felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme,
 • állampolgársága,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • e-mail címe, a képzés szervezésének szempontjából esetleg a telefonszáma,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • támogatott képzések esetén, amennyiben azt a támogatói szerződés előírja: pl. fotók, hangfelvételek.

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni. A felnőttképző a meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az Ön adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére az Ön képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációba.

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel – új Felnőttképzési törvény szerinti bejelentés alapján megvalósuló képzés – engedélyszám: B/2020/000174

Amennyiben olyan NEM támogatott képzésen vesz részt, amelyet képző a Felnőttképzési törvény* szerint valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • neme
 • állampolgársága
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • e-mail címe, a képzés szervezésének szempontjából esetleg a telefonszáma,
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni. A felnőttképző a meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az Ön adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációba.

 

Idegennyelvi kommunikációs tréningen való részvétel

Amennyiben olyan képzésen vesz részt, amelyet a képző Idegennyelvi kommunikációs tréningként valósít meg, úgy a képzőnek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és/vagy e-mail cím,
 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma.

Az adatkezelés célja, hogy a képzésen részt vehessen. Jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Önnek és a képző intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az Ön adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az Ön adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

 

BME nyelvvizsgán való részvétel

Amennyiben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált BME nyelvvizsgán szeretne részt venni, úgy a vizsgahelynek (Coventry House Kft.) a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • név, születési név,
 • anyja neve,
 • születési hely és idő,
 • értesítési/postázási cím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,
 • adóazonosító jel,
 • a 79/2006.(IV.5.) Korm. rendelet szerinti egyedi eljárás esetén szakértő által igazolt fogyatékosságról szóló szakvélemény, valamint a vizsgázó különleges körülmények iránti kérelme.

Az adatkezelés célja, hogy a vizsgán részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Önnek és a vizsgát lebonyolító intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a nyelvvizsgán sem tud részt venni.

Az adataihoz a vizsgahely részéről az adminisztrátor munkatárs és a pénzügyekkel megbízott munkatárs, valamint a vizsgaesemény idejére a vizsgáztató tanár(ok) és a teremfelügyelő(k) férhet(nek) hozzá. A vizsgahely az Ön papír alapon begyűjtött adatait a BME Vizsgaközpont részére továbbítja a nyelvvizsga megszervezésének, lebonyolításának, valamint az előírt törvényi kötelezettségek teljesítésének céljából. Az adatokhoz emellett a BME Vizsgaközpont részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(felelős szervezeti egység: BME Nyelvvizsgaközpont)
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Egry József u. 1. „E” épület 9. em. 3.
Adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@mail.bme.hu
Weboldal: www.bmenyelvvizsga.bme.hu

A vizsgahely az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A vizsgahely a nyelvvizsgával összefüggő dokumentumokat a BME Belső Működési Rendjében meghatározott 3 évig archiválja, majd ezt követően megsemmisíti.

 

TELC nyelvvizsgán való részvétel

Amennyiben az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált TELC nyelvvizsgán szeretnél részt venni, úgy a vizsgahelynek (Coventry House Kft.) a következő adatokat kell Tőled elkérnie és kezelnie:

 • név és születési név,
 • anyja leánykori neve,
 • születési hely és idő,
 • lakcím,
 • telefonszám/mobiltelefonszám és e-mail cím,

Az adatkezelés célja, hogy a vizsgán részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Önnek és a vizsgát lebonyolító intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a nyelvvizsgán sem tud részt venni.

Az adataihoz a vizsgahely részéről az adminisztrátor munkatárs és a pénzügyekkel megbízott munkatárs, valamint a vizsgaesemény idejére a vizsgáztató tanár(ok) és a teremfelügyelő(k) férhet(nek) hozzá. A vizsgahely az Ön papír alapon begyűjtött adatait a TELC Nyelvvizsgaközpont részére továbbítja a nyelvvizsga megszervezésének, lebonyolításának, valamint az előírt törvényi kötelezettségek teljesítésének céljából. Az adatokhoz emellett a TELC Nyelvvizsgaközpont részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

TELC Nyelvvizsgaközpont
telc Hungary Nonprofit Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24.
E-mail cím: info@telcvizsga.hu
Weboldal: www.telcvizsga.hu

A vizsgahely az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatait legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 

* A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

Utolsó frissítés: 2023. január 15.